קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/docs/2737/f5_נוהל אתיקה וניגוד עניינים -תקציר אחרי אישור מועצה יולי 2019.pdf