כניסת חברים ותושבים

פברואר 1974
במזכירות נתקבלה עקרונית ההצעה שבית הספר היסודי יעבור לשטח צפונית לבית הספר הקיים.
הוחלט לקנות 5 פרות להגדלת הרפת.
2 
במועצה הוחלט על הקמת מערכת מים חמים כללית למשק, מופעלת ע"י מזוט.
28 
במועצה נתקבלה תכנית האדריכל סגל לאתר ההנצחה, אושר תקציב הדרוש להתחלת הביצוע.