כניסת חברים ותושבים

ינואר 1973
15-27
ב-3 ישיבות המועצה גיבשה תוכנית השקעות: בניית רפת חדשה ונטיעת 100 דונם אשכוליות.
נזקי הקרה חמורים, בעיקר בפרדס. 1/3 מיבול השמוטי נפסל לשווק ולתעשייה. הייתה היענות רבה לגיוס בשבתות להצלת שארית היבול, גם בנים עוזבים הצטרפו למבצע.