כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1954
1
נרכשו כלי אוכל וכלי מטבח חדשים בעד 4,000 ל"י.
חדר מורים בנוי מוקם לזכר שמואל ארבטמן (אבי רחל חברתנו) מתרומת המשפחה.19

להקת "ענבל" מופיעה אצלנו בחג הסוכות בחדר האכילה החדש.
30
"מבצע הנחלת הלשון" גם אצלנו לאמור: "כל שולט בשפתנו היכון! התנדב כי גדול העלבון / אם משקנו יהיה האחרון / למבצע הנחלת הלשון!"
במשק חברת הילדים הוקם שובך ליוני דואר.