כניסת חברים ותושבים

מאי 2009

1

על סדר יום המועצה - אישור הצעת החלטה - הרשמת השלמה לקליטה ולבניה במתחם הראשון של שכונת הבנים, למשפחות שאינן נמנות על הקבוצה הראשית הראשונה; אישור הצעת החלטה - אורחות חיים של חברים במסלול הרגיל ובמסלול של עצמאות כלכלית.שכונת הבנים בבנייה