כניסת חברים ותושבים

יוני 2003

הנחת אבן הפינה לאולם ספורט אזורי

כף בנאים23
במועצה  דנים באישור נספח בינוי לשכונות החדשות, ובאישור בחירת יו"ר חיצוני להנהלה כלכלית.