כניסת חברים ותושבים

כנס ההסברה - העברת זכויות בדירה לצד ג'
תאריך התחלה  11/03/14
שעת התחלה  19:00
מקום

הודעה על פתיחת הליך של העברת זכויות בדירה לצד ג'


בהתאם להחלטות גבעת חיים איחוד

אנו מתכבדים להודיעכם כי הדירה שמפורטת להלן

נכנסה להליך העברת זכויות:


1.     דירת יגאל פלבר מס' 520 (הדו של מש' ברניב),

תוקף ההודעה מיידי.

הצעות יש להגיש עד 30.3.14 .


2.     שימו לב - שינוי במועד כנס ההסברה. הכנס יערך


ביום ג' 11.3.14 לשעה 19:00 במזכירות


3.     טפסי הרשמה ודברי הסבר ופרטים נוספים ניתן לקבל אצל תמי במזכירות.

מייל:  maztech@ghi.org.il

04-6369595