כניסת חברים ותושבים

כנס הסבר - דירה בלה ארנוני
תאריך התחלה  28/06/18
שעת התחלה  18:30
מקום
כנס הסברה יערך ביום חמישי ה- 28.6.18 בשעה 18:30 במזכירות

הודעה על פתיחת הליך של העברת זכויות במגרש מגורים בהתאם לכללי הקיבוץ

בהתאם להחלטות גבעת חיים איחוד, אנו מתכבדים להודיעכם כי בית המגורים  אשר מפורט להלן, כל עוד לא יקבע אחרת על ידי בעלי הזכויות בו ככל שיש להם זכות לכך ו/או על ידי הקיבוץ, עומד בפני הליך העברת זכויות בהתאם לנהלי הקיבוץ והחלטותיו.

העברת הזכויות בבית מגורים זה נעשית מכוח הסכם מוגדר, סגור ומחייב אשר הוסכם בין הקיבוץ לבין בעלי הזכויות, יורשי בלה ארנוני ז"ל, ועל פי הסכם העברת זכויות מוגדר ומחייב אשר על פיו תועברנה הזכויות מיורשי ארנוני לקונה.

 וזה תיאור הבית:

בית מספר 162 - הבית אשר בו התגוררה בלה ארנוני ז"ל.

 טפסי מידע, הסבר והרשמה וכן את נוסח הסכם העברת הזכויות על פיו יועברו הזכויות ופרטים נוספים ניתן לקבל אצל תמי במזכירות הקיבוץ.

 כנס הסברה בנושא יערך ביום חמישי ה- 28.6.18 בשעה 18:30  במועדון או במזכירות או בכל מועד אחר לגביו תינתן הודעה מתאימה.
 
את טפסי ההרשמה על כל נספחיהם, מלאים כנדרש יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 22.7.2018 בשעה 12:00 במזכירות הקיבוץ ולקבל אישור על הגשתם (אין במתן האישור כדי לאשר את תקינותם אלא עצם קבלתם).

ברצוננו להבהיר, בהמשך להחלטות הקודמות של הקיבוץ ולמסמך ההצעה לרכישת זכויות ביחידות מגורים בקיבוץ אשר אמור להיות מוגש על ידי המעוניינים, כי הקיבוץ איננו צד להסכם שבין מעביר הזכויות למקבל הזכויות וכי כל ההתחייבויות המפורטות בו, לרבות מועד הפינוי, אופן הפינוי, תשלום התמורה וכו' ואף עצם חתימת ההסכם על ידי כל יחידי המעביר ו/או המקבל, הנם באחריות ישירה בין המעביר למקבל מבלי כל מצג או התחייבות של הקיבוץ לכך.

לפיכך, על המציע לבצע את כל הבדיקות הנדרשות מבחינתו עוד קודם להגשת הצעתו לרבות ביקור ובדיקת הבית שבכוונתו להגיש הצעה לגביו.

בשאלות ניתן לפנות לתמי הורוויץ במזכירות.
 
בברכה

אייל ניסן, מנהל הקהילה