קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/pages/545/f39_הצעת צוות שיון - תמצית לקראת קלפי 1.10.21.pdf