קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/pages/372/f39_ברכה לקבלה לחברות של שכונה ג 27.721.pdf